πΊπ‘’π‘™π‘œπ‘œπ‘“π‘‘ 𝑧𝑖𝑗 πΊπ‘œπ‘‘

Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons ‘t eeuwig, zalig leven; Hij kan, Γ¨n wil, Γ¨n zal in nood, Zelfs bij het naad’ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. Psalm 68:10