π‘ˆ 𝑔𝑒𝑒𝑓𝑑 π‘Ÿπ‘’π‘ π‘‘

De aarde kent uw grote kracht. Uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee, zo woest en diep wordt stil voor U, die alles schiep. Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U. En U geeft rust in mij. Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt. De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij. Kijk op, laat los, vertrouw op Hem, de storm herkent nog steeds zijn naam. U geeft rust in mijn ziel. Opwekking ik 855