π‘¨π’”π’˜π’π’†π’π’”π’…π’‚π’ˆ – π‘«π’‚π’ˆ 𝟏

Zie,Β ik ga iets nieuws verrichten,Β nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

– Jesaja 43:19 –

Vandaag is het Aswoensdag en leven weΒ precies 46 dagen voor Pasen. De periode ertussen heet deΒ Veertigdagentijd. We gaan samen op weg naar Pasen.Β 

Dit gedeelte in Jesaja beschrijft een nieuwe uittocht voor een volk dat tot Hem roept,Β Hij zal hen opnieuw horen en bevrijden.

Denk niet aan de dingen van vroeger,Β let niet op de dingen van het verleden.Β Zie, Ik maak iets nieuws.Β Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?Β Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,Β rivieren in de wildernis.Β De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn,Β in de wildernis rivieren,Β om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven.Β Dit volk heb Ik Mij geformeerd.Β Zij zullen Mijn lof vertellen. – Jesaja 43:18-21