𝑫𝒆 π’˜π’†π’…π’–π’˜π’† 𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.Β Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag.Β En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.Β En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,Β toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.Β En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.Β Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om henΒ te hulp te komen?Β Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Lucas 18:1-8

De les voor ons

Blijven bidden betekent dat wij ons verlangen steeds weer bij God brengen, terwijl wij elke dag met Hem leven en geloven dat Hij zal antwoorden. Misschien antwoord God niet meteen. Maar daar heeft Hij altijd een goede reden voor en moeten we niet denken dat Hij het niet hoort. Als wij leren volharden in gebed, groeien we in karakter, geloof en hoop.

Mooi lied hierbij is Blessings van Laura Stroy, luister hier

We pray for blessings
We pray for peace
Comfort for family, protection while we sleep
We pray for healing, for prosperity
We pray for Your mighty hand to ease our suffering
All the while, You hear each spoken need
Yet love is way too much to give us lesser things

Cause what if your blessings come through raindrops
What if Your healing comes through tears
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You’re near
What if trials of this life are Your mercies in disguise

We pray for wisdom
Your voice to hear
We cry in anger when we cannot feel You near
We doubt your goodness, we doubt your love
As if every promise from Your Word is not enough
All the while, You hear each desperate plea
And long that we’d have faith to believe

When friends betray us
When darkness seems to win
We know that pain reminds this heart
That this is not our home

What if my greatest disappointments
Or the aching of this life
Is the revealing of a greater thirst this world can’t satisfy
What if trials of this life
The rain, the storms, the hardest nights
Are your mercies in disguise