𝑫𝒆 π’˜π’π’π’…π’†π’“π’ƒπ’‚π’“π’† π’—π’Šπ’”π’—π’‚π’π’ˆπ’”π’•

𝑫𝒆 π’˜π’π’π’…π’†π’“π’ƒπ’‚π’“π’† π’—π’Šπ’”π’—π’‚π’π’ˆπ’”π’•
Lucas 5:1-11

En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond.Β En Hij zag twee schepen aanΒ de oeverΒ van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten.Β Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip.

Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon:Β Vaar naar het diepeΒ gedeelteΒ en werp uw netten uit om te vangen.Β Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.Β En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.Β En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.

Toen Simon PetrusΒ datΒ zag, viel hij neer voor de knieΓ«n van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.Β Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden;Β en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van ZebedeΓΌs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.Β En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden,Β lieten zij alles achter en volgden Hem.

Welke les zit hier voor ons in?
Ondanks dat ze al de hele nacht aan het zwoegen geweest zijn werptΒ Simon PetrusΒ op Jezus Woord het net uit en vangen ze een grote hoeveelheid vis. Zo groot dat ze hulp nodig hebben en ook de hulpboot bijna bezwijkt onder het gewicht van de vis.Β 

Jezus helpt Simon Petrus bijΒ zijn dagelijkse werk.Β Hij wil ons ookΒ helpen in ons dagelijks leven. Doordat Simon Petrus gehoor geeftΒ aanΒ Jezus woorden kan het wonder plaatsvinden.Β Vraag Hem maar om hulp bij alles wat je te doen staat.Β Vertrouw Hem dan zal Hij je laten merken dat Hij te vertrouwen is!Β