𝑯𝒐𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂 – π‘«π’‚π’ˆ πŸ’πŸŽ

Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer – Marcus 11:9 – Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.Β Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. Deze week gaan we op weg naar Pasen met verschillende liederen.