π‘°π’Œ 𝒃𝒆𝒏

De π‘°π’Œ 𝒃𝒆𝒏 uitspraken van Jezus.
Mooi om eens rustig na te lezen in het Evangelie van Johannes.

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;Β 
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
(Johannes 6:35)

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt,
zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.
(Johannes 8:12)

Jezus dan zei opnieuw tegen hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben de Deur voor de schapen.
(Johannes 10:7)

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft
zijn leven voor de schapen.
(Johannes 10:11)

Jezus zei tegen haar:Β 
Ik ben de Opstanding en het Leven;Β 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven
(Johannes 11:25)

Jezus zei tegen hem:Β 
Ik ben de Weg,Β de WaarheidΒ en het Leven.Β 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6)

Ik ben de ware Wijnstok en
Mijn Vader is de Wijngaardenier.
(Johannes 15:1)