π‘Ήπ’Šπ’„π’‰π’• 𝒖 𝒐𝒑 π’˜π’‚π’• 𝒃𝒐𝒗𝒆𝒏 π’Šπ’”

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.Β Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.Β U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.Β En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen – Kolossenzen 3:1-4

Laat op aarde los wat je niet dichterbij God brengt. dat is denk ik een van de dingen die we vanΒ deze tekst kunnen leren. Als je Jezus hebt mogen aannemen als je redder dan zijn er dingen die je niet langer doet. Zo staat er verderop in vers 5:Β Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij

Daarvoor in de plaats komt erΒ u moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen:Β God is goed!