𝑾𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒆𝒏 π‘²π’Šπ’π’… π’Šπ’” 𝒐𝒏𝒔 π’ˆπ’†π’ƒπ’π’“π’†π’

Want een Kind is ons geboren,Β een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rustΒ op Zijn schouder.Β En men noemt Zijn Naam

Wonderlijk, Raadsman,Β Sterke God,Β Eeuwige Vader,Β Vredevorst.

Jesaja 9:5

We gaan door naar de volgende profetie. En dit blijf ik toch zo’n mooie tekst vinden! Als ik het lees dan zing ik het eigenlijk. Luister het lied vandaag eens. Laat de namen eens tot je doordringen.Β 

Je kunt hetΒ liedΒ hier luisteren op YouTube live gezongen door Sela.

Het vers wat erna komt is ook zo mooi:

Aan de uitbreiding van deze heerschappijΒ en aan de vrede zal geen einde komenΒ op de troon van DavidΒ en over zijn koninkrijk,Β om het te grondvestenΒ en het te ondersteunenΒ door recht en gerechtigheid,Β van nuΒ aan tot in eeuwigheid.Β De na-ijver van deΒ HEEREΒ van de legermachtenΒ zal dit doen.

De voorspelling van vrede waar geen einde aan zal komen, van hoop en van gerechtigheid, tot in eeuwigheid!